Terveystieto

Aikuislukiossa terveystiedon kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet kurssitarjottimesta.

Opintojakso 1, Terveys voimavarana, 2 op (TE1) LOPS2021

Opintojaksolla perehdytään terveyteen kokonaisvaltaisesti sekä yksilön terveyden ja hyvinvoinnin rakentumiseen vaikuttaviin tekijöihin.   Keskeisiä aiheita ovat mm. terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta, seksuaalisuus ja seksuaaliterveys sekä mielenterveyttä suojaavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät, stressi ja kriisit.

Oppimateriaali: vapaavalintainen LOPS 2021 TE1-opintojakson kurssikirja

Opintojakso 2. Ter­veys ja ym­pä­ris­tö, 2 op (TE2) LOPS2021

Opintojaksolla ke­hi­te­tään val­miuk­sia ar­vi­oi­da kriit­ti­ses­ti ter­vey­teen liit­ty­vää tie­toa ja vies­tin­tää sekä pe­reh­dy­tään tut­ki­mus­tie­don hank­ki­mi­sen peri­aat­tei­siin. Kes­keis­tä on me­di­a­ym­pä­ris­tön ohel­la tar­kas­tel­la myös mui­den elin­ym­pä­ris­tö­jen ter­veys­vai­ku­tuk­sia sekä ar­vi­oi­da omien va­lin­to­jen mer­ki­tys­tä ym­pä­ris­tön ter­veel­li­syy­del­le. Keskeisiä teemoja: ter­vey­teen liit­ty­vän tie­don han­kin­ta, ar­vi­oin­ti ja tul­kin­ta, ym­pä­ris­tön ter­veel­li­syys ja tur­val­li­suus sekä mie­li­hyvä ja riip­pu­vuus

Opintojakso 3. Ter­veys ja yh­teis­kun­ta, 2 op (TE2) LOPS2021

Opintojaksolla perehdytään ter­vey­den edis­tä­mi­sen ja sai­rauk­sien eh­käi­syn ja hoitoon eri aikakausina sekä terveyteen liittyviin tulevaisuuden haasteisiin yhteiskunnallisella tasolla. Teh­tä­vä­nä on ava­ta kes­kei­siin tart­tu­mat­to­miin ja tar­tun­ta­tau­tei­hin liit­ty­viä te­ki­jöi­tä sekä tar­kas­tel­la so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen, itse­hoi­don ja oma­hoi­don mer­ki­tys­tä ter­vey­del­le. Olen­nais­ta on myös pe­reh­tyä ter­vey­teen ja sai­rauk­siin liit­ty­viin eet­ti­siin ky­sy­myk­siin sekä glo­baa­lei­hin ter­veys­haas­tei­siin.

Opintojakso 4. Kertauskurssi (TE4) LOPS2016 ja LOPS2021

Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään laaja-alaisesti terveystiedon aiempien opintojaksojen asioita sekä valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Arviointi: suoritusmerkintä (S). Kertauskurssi järjestetään vain verkkokurssina.

Kurssi 1, Terveyden perusteet (TE1)

Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen sekä mielenterveyden suojaaminen.
Oppikirja: Tarmo TE1. Terveyden perusteet. Otava.

Kurssi 2, Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. (LOPS 2016)
Oppikirja: Tarmo TE2. Ihminen, ympäristö ja terveys. Otava.

Kurssi 3, Terveys ja tutkimus (TE3)

Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti. (LOPS 2016)
Oppikirja: Tarmo TE3. Terveys ja tutkimus. Otava.

Kurssi 4, Kertauskurssi (TE4)

Terveystiedon abikurssi on oppiainerajat ylittävä ylioppilaskirjoitusten terveystiedon ainereaaliin valmentava kurssi. Kurssilla perehdytään mm. biologian, psykologian ja yhteiskuntaopin avulla terveyteen ja siihen liittyviin teemoihin. Arviointi: suoritusmerkintä (S) tai numeroin arvosteltava loppukoe, jos kurssia käytetään päättötodistuksen arvosanan korottamiseen. Kertauskurssi järjestetään vain verkkokurssina.