Suomen kielen alkeiskurssit

 

Tervetuloa opiskelemaan suomea! Savonlinnan aikuislukiossa järjestetään suomen kielen alkeiskurssit s20A – s20E. Suomen kielen alkeiskurssit valmentavat suomen kielen perusopetusta varten.

Kurssi 1, Opi suomea 1 (s20A)

 Kurssilla opiskellaan tervehdykset, tutustumis- ja kuulumisfraasit, maat, kielet, kansalaisuudet, numerot, värit, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, vuorokaudenajat ja ilmansuunnat. Tutustutaan suomen kielen aakkosiin, harjoitellaan ääntämistä, kysymistä, vastaamista ja pyytämistä erilaisissa arjen viestintätilanteissa.   Kieliopissa keskitytään persoonapronomineihin, olla-verbin taivutukseen, kysymyssanoihin, verbityyppiin 1, k-p-t-vaihteluun, vokaaliharmoniaan, adjektiiveihin ja omistusrakenteeseen. Harjaannutetaan kielenopiskelutaitoja ja harjoitellaan opiskeluun liittyvää käsitteistöä.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 1. Finn Lectura.

Kurssi 2, Opi suomea 2 (s20B)

Kurssilla opetellaan kuvailemaan ulkonäköä ja omaa kotia, kertomaan itsestä, perheestä, suvusta, omistamisesta ja päivän kulusta suullisesti ja kirjallisesti. Opiskellaan asumiseen liittyvää sanastoa ja opitaan ilmaisemaan paikkaa ja suuntaa. Kieliopissa perehdytään omistamisen ilmaisemiseen, partitiiviin, verbityyppeihin 1 – 5, paikallissijoihin, imperatiiviin ja monikon nominatiiviin.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 1. Finn Lectura.

Kurssi 3, Opi suomea 3 (s20C)

Kurssin aihepiirejä ovat matkustaminen, tien neuvominen, ravintolassa ruokailu, juhlat ja työelämä. Kurssilla opetellaan kulkuvälineitä, ruokasanastoa ja vaatesanastoa, opetellaan lukemaan aikatauluja ja käyttämään sähköisiä reittioppaita. Harjoitellaan matkustamiseen liittyvää kieltä ja siihen liittyviä vuorovaikutustilanteita, yksinkertaisia ostotilanteita ja niihin liittyviä fraaseja ja keskeisiä rakenteita. Kieliopissa tutustutaan ainesanojen partitiiviin, postpositioihin, objektiin, konjunktioihin, nominityyppeihin, monikon partitiivin ja imperfektiin.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 1. Finn Lectura.

Kurssi 4, Opi suomea 4 (s20D)

Kurssin aihepiirejä ovat oma arki, päivänkulku, lääkärissä asiointi ja vapaa-ajasta kertominen sekä erilaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin tutustuminen. Kurssilla harjoitellaan omasta terveydentilasta ja omista tunnetiloista kertomista, terveyteen ja sairauteen, luontoon, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvää sanastoa sekä terveydenhuollon asiointitilanteita. Opiskellaan ilmaisemaan pitämistä ja kiinnostusta, kehoon ja sairastamiseen liittyviä käsitteitä, avun pyytämistä ja poissaolosta ilmoittamista. Kieliopissa perehdytään objektiin, relatiivipronominiin joka, transitiivi- ja intransitiiviverbeihin, verbityyppiin 6, minen-verbaalisubstantiiviin, negatiiviseen imperfektiin, verbirektioihin ja opiskellaan lisää sanatyyppejä.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 2. Finn Lectura.

Kurssi 5, Opi suomea 5 (s20E)

Kurssin aihepiirejä ovat virastossa ja kaupassa asiointi, koulutus ja suomalaisen työelämän käytänteet. Kurssilla opiskellaan ammattisanastoa ja työelämässä tarvittavaa kieltä sekä harjoitellaan kuvailemaan eri ammatteja.  Kieliopissa keskitytään aikamuotojen käyttöön, i-monikkoon, adjektiivien vertailuun yksikön nominatiivissa ja verbirektioihin.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 2. Finn Lectura.