B3-venäjä

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet  kurssitarjottimesta.

 

Moduuli- ja kurssikuvaukset (Savonlinnan aikuislukio)

 

Moduuli 1. Perustason alkeet 1 (VEB1)

Opintojaksolla opiskellaan vuorovaikutusta tavallisissa arkeen liittyvissä tilanteissa ja opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä, ystävästä ja perheestä. Kielitiedossa opiskellaan muun muassa kyrilliset kirjaimet, lukusanoja, persoonapronomineja, viikonpäivät, prepositionaali ja substantiivin monikko.

Oppikirja: Ponjatno! 1 – 3. Lukion B3-venäjä. Otava 2021.

 

Moduuli 2. Perustason alkeet 2 (VEB2)

Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia matkustamiseen liittyviä tilanteita ja tavanomaisia asiointitilanteita. Kielitiedossa opiskellaan muun muassa verbikonjugaatiot, liikeverbejä, datiivia, genetiiviä, instrumentaalia, adjektiiveja, preteriti ja järjestysluvut.

Oppikirja: Ponjatno! 1 – 3. Lukion B3-venäjä. Otava 2021.

 

Moduuli 3. Perustason alkeet 3 (VEB3)

Opintojaksolla keskitytään vuorovaikutustaitoihin, joiden aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskelijoiden jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kielitiedossa opiskellaan futuuria, -ова- ja -ева sekä -ся-verbien taivutusta, kellonaikoja, adjektiiveja ja adverbeja.

Oppikirja: Ponjatno! 1 – 3. Lukion B3-venäjä. Otava 2021.

 

Moduuli 4. Perustaso 1 (VEB4)

Opin­to­jak­sol­la opi­taan ker­to­maan Suo­mes­ta venäjän kie­lel­lä ja suo­ma­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta sekä ver­tai­le­maan nii­tä koh­de­maa­haan ja sen kult­tuu­riin.Kielitiedossa opiskellaan muun muassa kova- ja pehmeävartaloisia sanoja, aspekteja, datiivia, instrumentaalia ja prepositionaalia.

Oppikirja: Ponjatno! 4 – 6. Lukion B3-venäjä. Otava 2022.

 

Moduuli 5. Perustaso 2 (VEB5)

Opin­to­jak­sol­la har­joi­tel­laan kes­kus­te­le­maan hy­vin­voin­tiin, ter­vey­teen ja eri elä­män­vai­hei­siin liit­ty­vis­tä tee­mois­ta. Lisäksi harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja keskustelufraaseja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.Kielitiedossa opiskellaan muun muassa genetiiviä, adjektiivien vertailumuotoja, päiväyksen ja vuosilukujen ilmaisemista, konditionaalia ja imperatiivia.

Oppikirja: Ponjatno! 4 – 6. Lukion B3-venäjä. Otava 2022.

 

Moduuli 6. Perustaso 3 (VEB6)

Opintojaksolla tutustutaan venäläisiin ja suomalaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja syvennetään tuntemusta maailman kulttuureista. Lisäksi harjoitellaan keskustelemaan ja hankkimaan lisää tietoa opiskelijaa kiinnostavista kulttuuri-ilmiöistä venäjän kielellä. Kielitiedossa opiskellaan etuliitteettömiä ja etuliitteisiä liikeverbejä, pronomineja ja konjunktioita. Oppikirjat: Ponjatno! 4 – 6. Lukion B3-venäjä. Otava 2022.

 

Kurssi 7. Kulttuuri (VEB7)

Kurssilla tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kielitiedossa harjoitellaan adjektiivien vertailua, etuliitteisiä liikeverbejä ja vuosilukujen ilmaisemista. Vahvistetaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja.

Oppikirja: Ponjatno! 3. Lukion B3-venäjä. Finn Lectura 2019.

 

Kurssi 8. Yhteinen maapallomme (VEB8)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssin aiheina koulunkäynti ja opiskelu, tulevaisuuden suunnitelmat, työelämä, maapallon nykytila ja tulevaisuus. Kieliopissa harjoitellaan imperatiivia, konditionaaliaja possessiivipronominien taivutusta. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Oppikirja: Ponjatno! 3. Lukion B3-venäjä. Finn Lectura 2019.