Psykologia

Aikuislukiossa opintojaksoja/kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkko-opetuksena. Verkossa opiskelun voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien opintokokonaisuuksien ajat näet lukujärjestyksestä. Pääsääntö on, että lähiopetuksena tarjotaan oppiaineen pakolliset opintokokonaisuudet, syventävät ja soveltavat opintokokonaisuudet suoritetaan verkko-opintoina.

Opintojakso 1,  Toimiva ja oppiva ihminen (PS1)
Tutustutaan psykologiaan tieteenä. Keskeisiä sisältöjä ovat psyykkisen toiminnan luonne, oppimisen psykologian perusteet ja sovellukset. Opintojaksolla tutustutaan johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali PS1 – Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS2021).

Kurssi 2,  Kehittyvä ihminen (PS2)

Perehdytään yksilön psyykkiseen kehityksen elämän eri vaiheissa. Tutustutaan kehityspsykologian keskeisiin teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. Kurssilla arvioidaan kehityspsykologista tietoa ja opiskelija harjaantuu soveltamaan sitä itsenä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali PS2 – Kehittyvä ihminen (LOPS2016).

Kurssi 3, Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)
Tarkastellaan ihmisen kognitiivisten perusprosessien, esim. tarkkaavaisuus, havaitseminen ja muisti, toimintaperiaatteita sekä niiden yhteyttä vireystilaan ja hermoston toimintaan. Tarkasteltavana ovat myös kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus. Tutustutaan myös kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimukseen.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali PS3 – Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS2016).

Kurssi 4,  Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)
Tutustutaan tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen. Kurssilla tarkastellaan emootioiden syntyä, merkitystä ja kulttuurisidonnaisuutta. Kurssi antaa opiskelijalle työkaluja oman psyykkisen hyvinvoinnin arviontiin ja säätelyyn. Kurssilla perehdytään mielenterveyteen vaikuttaviin seikkoihin sekä sen häiriöihin ja niiden hoitoon.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali PS4 – Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS2016).

Kurssi 5,  Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (Ps5)
Tarkastelun kohteena on persoonallisuuden käsite ja tutkimus, sekä niiden erilaiset lähestymistavat. Kurssilla tutustutaan yksilöllisten erojen piirteisiin ja syihin. Kurssi antaa mahdollisuuksia syventää omaa kykyään ymmärtää erilaisuutta. Sosiaalipsykologiassa tutustutaan tutkimusmenetelmiin ja perehdytään yksilön asemaan ja toimintaan yhteisön osana.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali PS5 – Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS2016).

Kurssi 7, Kertauskurssi (PS7)

Kurs­sil­la ker­ra­taan psy­ko­lo­gi­an kes­kei­set si­säl­löt sekä har­joi­tel­laan es­see­vas­tauk­sen ra­ken­ta­mis­ta.
Kurs­si on psy­ko­lo­gi­an yo-kir­joi­tuk­siin val­mis­ta­va. Ar­vi­oin­ti: suo­ri­tus­mer­kin­tä. Huom! Kurssi on tarkoitettu ainoastaan Savonlinnan aikuislukion varsinaisille opiskelijoille