Historia

Aikuislukiossa opintojaksoja/kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkko-opetuksena. Verkossa opiskelun voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien opintokokonaisuuksien ajat näet lukujärjestyksestä. Pääsääntö on, että lähiopetuksena tarjotaan oppiaineen pakolliset opintokokonaisuudet, syventävät ja soveltavat opintokokonaisuudet suoritetaan verkko-opintoina.

LOPS2021-opintokokonaisuudet

Pakolliset opinnot

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia, 2 op

Opintojakso tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali HI1 – Ihminen, ympäristö ja historia (LOPS2021).

HI2 Itsenäisen Suomen historia, 2 op

Analysoidaan Suomen historian keskeisiä muutoslinjoja autonomian ajalta nykypäivään. Tarkastellaan Suomen aseman kehittymistä, yhteiskunnan muutosta sekä erilaisten murros- ja kriisiaikojen vaikutuksia.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali HI3 – Itsenäisen Suomen historia (LOPS2016 tai LOPS2021). Huomaa oppimateriaalin numerointi!

 

Valinnaiset opinnot

HI3 Kansainväliset suhteet, 2 op

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat sodat ja konfliktit 1800-luvun lopusta nykypäivään (imperialismi, maailmansodat ja kylmä sota). Huomaa, että päivälukion opetussuunnitelmassa tämä on toisin numeroitu opintojakso (HI2).

HI4 Eurooppalainen ihminen, 2 op

Opintojaksossa tarkastellaan Euroopan ja eurooppalaisen identiteetin syntyä antiikin ajasta nykypäivään kulttuurin eri osa-alueiden kautta.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op

Opintojaksossa tarkastellaan Suomen asemaa itäisen ja läntisen kulttuuripiirin rajamaana Ruotsin vallan aikana.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op

Opintojaksossa tarkastellaan Euroopan ulkopuolisia kulttuureja. Käsiteltävien kulttuurien valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden toiveita.

HI7 Historian kertaus, 2 op

Opintojaksolla kerrataan historian opintojaksoja 1-6 ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintoihin.

 

Väistyvät LOPS2016-kurssit

Kurssi 3, Kansainväliset suhteet (HI3)

Opintokokonaisuus tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Opintokokonaisuudessa analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella, sekä tarkastellaan demokratioita vastakohtinaan diktatuurit.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali HI2 – Kansainväliset suhteet (LOPS2016). Huomaa oppimateriaalin numerointi!

Kurssi 4,  Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4)

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali HI4 – Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (LOPS2016).

Kurssi 5, Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5)

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali HI5 – Ruotsin itämaasta Suomeksi (LOPS2016).

Kurssi 6, Maailman kulttuurit kohtaavat (HI6)

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali HI6 – Maailman kulttuurit kohtaavat (LOPS2016).

Kurssi 7, Kertauskurssi

Kurssilla kerrataan historian kurssien (HI1-HI6) oppisisältöjä ja tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus kehittää vastaustekniikkaansa ja tehtävien materiaalin analysointitaitojansa. Kurssista on hyötyä sekä ylioppilaskirjoituksiin että korkeakoulujen pääsykokeisiin valmistautumisessa. Arviointi: Suoritusmerkintä. Huom! Kurssi on suunnattu ainoastaan Savonlinnan aikuislukion varsinaisille opiskelijoille.