Maantiede

Aikuislukiossa maantieteen kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet kurssitarjottimesta.

Opintojakso 1. Maailma muutoksessa, 2 op (GE1) LOPS2021

Opintojaksolla tutustutaan maantieteellisiin luonnon ja ihmisen aiheuttamiin riskeihin (hasardeihin), niiden syntyyn ja vaikutuksiin sekä geomedian perusteisiin. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää maantieteellistä maailmankuvaansa. Samalla opiskelija oppii analysoimaan ympäristön muutosten syitä ja arvioimaan ympäristön muutosten seurauksia eri alueilla sekä oppii tuntemaan keinoja millaisten ratkaisujen avulla ympäristön muutoksia voidaan hillitä tai vaikutuksia lieventää eri alueilla. Keskeisiä aiheita mm. ilmastonmuutos, kuivuus ja aavikoituminen, väestönkasvu sekä vaurauden epätasainen jakautuminen maapallolla. Opintojaksolla paneudutaan kulloinkin ajankohtaisiin maantieteellisiin ilmiöihin.

Opintojakso 3. Yh­tei­nen maa­il­ma 2 op, (GE3) LOPS2021

Opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan ih­mi­sen toi­min­taan ja sen seu­rauk­siin maa­pal­lol­la. Kes­kei­siä si­säl­tö­jä täl­lä opin­to­jak­sol­la ovat vä­es­tö­maan­tie­tee­seen liit­ty­vät sei­kat (mm. väestönkasvu, asutus, pa­ko­lai­suus, kau­pun­gis­tu­mi­nen), luo­nnon­va­roi­hin liit­ty­vät on­gel­mat (mm. ra­vin­non tuo­tan­to, ener­gia-asi­at) sekä glo­ba­li­saa­ti­on (mm. mat­kai­lu, lii­ken­ne) liit­ty­vät edut ja hai­tat.

Opintojakso 4. Geo­me­dia – tut­ki, osal­lis­tu ja vai­ku­ta, 2 op (GE4) LOPS2021

Täl­lä opin­to­jak­sol­la teh­dään maan­tie­tee­seen liit­ty­vä tut­ki­mus tai osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­pro­jek­ti, jossa hyödynnetään ai­em­min maan­tie­teen opin­to­jak­soil­la opit­tu­ja asi­oi­ta, kartografiaa ja paikkatietoa. Li­säk­si perehdytään mm.  aluesuunnitteluun sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin alueiden suunnitteluprosesseissa.

Opintojakso 5, Kertauskurssi (GE5) LOPS2016 ja LOPS2021

Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään maantieteen aiempien opintojaksojen aiheita sekä valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Arviointi: suoritusmerkintä (S). Kertauskurssi järjestetään vain verkkokurssina.

 

Kurssi 1, Maailma muutoksessa (GE1)

Kurssilla perehdytään muuttuvaan maailmaan ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.
Oppikirja: Manner GE1. Maailma muutoksessa. Otava.

Kurssi 2, Sininen planeetta (GE2)

Tutustutaan aurinkokuntaamme ja etenkin maapalloon, sen rakenteeseen ja planetaarisuuteen, maan sisä- ja ulkosyntyisiin tapahtumiin sekä elottoman ja elollisen luonnon järjestelmiin unohtamatta ihmisen toiminnan vaikutusta.
Oppikirja: Manner GE2. Sininen planeetta. Otava.

Kurssi 3, Yhteinen maailma (GE3)

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta.
Oppikirja: Manner GE3. Yhteinen maailma. Otava.

Kurssi 4, Aluetutkimus (GE4)

Tutustutaan kartografian perusteisiin ja maantieteelliseen lähdeaineistoon, paikkatietojärjestelmiin sekä niiden sovellusmahdollisuuksiin. Laaditaan pienimuotoinen aluetutkimus.
Oppikirja: Manner GE4. Aluetutkimus. Otava.

Kurssi 5, Kertauskurssi (GE5)

Kurssilla kerrataan ja syvennetään mantieteen pakollisten ja syventävien kurssien asioita sekä valmentaudutaan sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Arviointi: suoritusmerkintä (S). Kertauskurssi järjestetään vain verkkokurssina.