Filosofia

Aikuislukiossa opintojaksoja/kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkko-opetuksena. Verkossa opiskelun voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien opintokokonaisuuksien ajat näet lukujärjestyksestä. Pääsääntö on, että lähiopetuksena tarjotaan oppiaineen pakolliset opintokokonaisuudet, syventävät ja soveltavat opintokokonaisuudet suoritetaan verkko-opintoina.

LOPS2021 opintokokonaisuudet

Pakolliset opinnot

Opintojakso 1,  Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)

Tutustutaan filosofiaan ja sen luonteeseen. Perehdytään oppiaineen peruskysymyksiin alkaen niiden syntyhistoriasta tuoden ne nykypäivään. Keskeisinä aiheina ovat todellisuus, tieto ja argumentaatio.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali FI1 – Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS2021).

Valinnaiset opinnot

FI2 Etiikka, 2 op

Opintojaksossa perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Jaksossa pohditaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä. Opintojen aikana opitaan arvioimaan toimintaa moraalisesta näkökulmasta ja perustelemaan ratkaisuja etiikan välinein.

 

FI3 Yhteiskuntafilosofia, 2 op

Opiskelija perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin Tarkastelun kohteina ovat mm. valta, työnjako, oikeudenmukaisuus sekä ajankohtaiset yhteiskuntafilosofiset kysymykset.

 

FI4 Totuus, 2 op

Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa, mitä tieto ja totuus ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä. Opiskelija oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä.

 

FI5 Filosofian kertaus, 2 op

Opintojaksossa harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja ja kerrataan oppiaineen sisältöjä.

 

Väistyvät LOPS2016-kurssit

Kurssi 2,  Etiikka (FI2)

Perehdytään etiikan peruskäsitteistöön ja teorioihin. Hahmotellaan normatiivisia väitteitä sekä hyvän ja oikean argumentointia. Keskeisinä aiheina ovat teoriat hyvästä elämästä, yksilön moraalisista ratkaisuista ja ympäristöä koskevat eettiset kysymykset.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali FI2 – Etiikka (LOPS2016).

Kurssi 3,  Yhteiskuntafilosofia (FI3)

Tutustutaan yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin, suuntauksiin ja teorioihin. Perehdytään aiheen historiaan ja sovelletaan sitä nykypäivään. Kurssin keskeisiä aiheita ovat yksilön ja yhteiskunnan suhde, oikeudenmukaisuus, valtio ja politiikka.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali FI3 – Yhteiskuntafilosofia (LOPS2016).

Kurssi 4,  Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat metafysiikan keskeiset kysymykset. Kurssilla pohditaan olemassaoloon ja todellisuuteen liittyviä teemoja. Tiedon luonne ja oikeuttaminen sekä tieteen olemus ovat kurssilla käsiteltyjä teemoja. Kurssilla paneudutaan myös tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali FI4 – Tieto, tiede ja todellisuus (LOPS2016).