Biologia

Aikuislukiossa biologian kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet kurssitarjottimesta.

Opintojakso 1. Elämä ja evoluutio, 2 op (BI01) LOPS2021

Elämä ja evoluutio – opintojaksossa tutustutaan biologiaan tieteenalana. Opintojaksolla perehdytään elämälle tyypillisiin piirteisiin, kuten eliökuntaan ja luokitteluun, soluun ja sen toimintoihin sekä evoluution keskeisiin mekanismeihin ja merkitykseen. Opetuksessa perehdytään biologian kieleen, käsitteistöön ja tapoihin biologiasta rakentaa tietoa. Samalla opiskelijaa ohjataan luonnontieteelliseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja tietojen kriittiseen analyysiin.

Oppimateriaali:

 

Opintojakso 2. Ekologian perusteet, 1 op (BI2) LOPS2021

Opintojaksossa opiskellaan luonnon toimintaa. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa ekologian perusteisiin populaatioiden, eliöyhteisöjen sekä ekosysteemien tasolla. Keskeisenä on selvittää ja arvioida abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutuksia eliöiden sopeutumiseen ja levinneisyyteen sekä luonnon monimuotoisuuteen.

Oppimateriaali:

 

Opintojakso 3. Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1 op (BI3) LOPS2021

Opintojakson keskeisinä teemoina ovat ihmisen toiminnan aiheuttamat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Opintojakson sisältö ohjaa opiskelijaa kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ottamiseen aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Keskisiä teemoja ovat mm. rehevöitymisen, ilmastonmuutoksen sekä kemikalisoitumisen vaikutukset luonnon eri tasoilla. Opintojaksossa tutustutaan myös biologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ympäristönsuojelussa.

Opintojakso 4. Solu ja pe­rin­nöl­li­syys, 2 op (BI4) LOPS2021

Opin­to­jak­sos­sa tar­kas­tel­laan so­lun ra­ken­net­ta ja toi­min­taa, so­lu­jen li­sään­ty­mis­tä sekä pe­riy­ty­mi­sen pe­rus­tei­ta. Kes­kei­siä teemoja ovat mm. kasvi-, eläin- ja sienisolu, gee­nien il­me­ne­mi­nen ja sen sää­te­ly, foto­syn­tee­si, solu­hen­gi­tys ja käy­mis­re­ak­ti­ot, so­lu­jen li­sään­ty­mi­nen sekä pe­riy­ty­mi­set pe­rus­teet.

Opintojakso 5. Ih­mi­sen bi­o­lo­gia, 2 op (BI5) LOPS2021

Opin­to­jak­sos­sa pe­reh­dy­tään ih­mi­sen ana­to­mi­aan ja fy­si­o­lo­gi­aan. Kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat ih­mi­sen elin­toi­min­not ja li­sään­ty­mi­nen, elin­ten muo­dos­tu­mi­nen eri ku­dos­tyy­peis­tä, her­mos­ton ra­ken­ne ja toi­min­ta, umpi­rau­ha­set ja hor­mo­nit, ai­neen­vaih­dun­ta, tuki- ja lii­kun­ta­e­li­mis­tö, eli­mis­tön so­peu­tu­mi­nen ym­pä­ris­töön, so­lu­jen eri­lais­tu­mi­nen kan­ta­so­luis­ta ja syö­pä­so­lut.

Kurssi 1, Elämä ja evoluutio (BI1) LOPS2016
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.
Oppikirja: Koralli BI1. Elämä ja Evoluutio. Otava.

Kurssi 2, Ekologia ja ympäristö (BI2) LOPS2016
Kurssilla perehdytään ekologian perusteisiin ja ekosysteemeihin sekä kestävään kehitykseen. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuus ja siihen kohdistuvat uhkat. Biologian 1. kurssi on suoritettava ennen 2. kurssia.
Oppikirja: Koralli BI2. Ekologia ja ympäristö. Otava.

Kurssi 3, Solu ja perinnöllisyys (BI3) LOPS2016
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita.
Oppikirja: Koralli BI3. Solu ja perinnöllisyys. Otava.

Kurssi 4, Ihmisen biologia (BI4) LOPS2016
Perehdytään ihmisen elimistöjen rakenteisiin ja toimintaan sekä perimän muutosten ja ympäristön aiheuttamiin vaikutuksiin. keskeisiä aiheita ovat lisääntyminen ja muut elintoiminnot sekä elimiston puolustautuminen ulkoisia uhkia vastaan.
Oppikirja: Koralli BI4. Ihmisen biologia. Otava.

Kurssi 5, Biologian sovellukset (BI5) LOPS2016
Kurssilla syvennetään tietoa geenien toiminnasta ja geenitekniikasta sekä tutustutaan biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä sekä tarkastellaan biologisen tutkimuksen merkitykstä tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa.
Oppikirja: Koralli BI5. Biologian sovellukset. Otava

Kurssi 9, Kertauskurssi (BI8) LOPS2016

Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä aiheita sekä harjoitellaan sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten. Arviointi: suoritusmerkintä (S). Kertauskurssi järjestetään vain verkkokurssina.