Fysiikka

fysiikka

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät
oppikirjat.

LOPS 2021 Opintojaksot

Fysiikka

PAKOLLISET OPINNOT

FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op): Moduulissa opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta ja tutustuu kvantitatiiviseen mallintamiseen. Keskeisenä näkökulmana on, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla. Suure ja yksikkö sekä SI-järjestelmä. Mittaaminen, tulosten kerääminen, niiden esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi. Graafinen malli ja lineaarinen malli.

 

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op): Perehdytään energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä. Opitaan tuntemaan eri energialajeja ja energiantuotantotapoja. Opetellaan vertailemaan eri energiantuotantotapoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin liittyviä suuruusluokkia ja saadaan valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta. Energialajit, energian säilyminen ja muuntuminen. Energian tuotanto, teho, hyötysuhde ja energian siirtäminen.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT

FY3 Energia ja lämpö (2 op): Moduulissa tutkitaan termodynaamisia systeemejä, energian siirtymistä sys-teemien välillä ja energian siirtymisen vaikutuksia. Voima vuorovaikutuksen voimakkuuden mittana. Mekaaninen työ. Termodynaaminen systeemi ja tilanmuuttujat, lämpötila, paine ja hydrostaattinen paine, energian säilyminen, sisäenergia, energian siirtyminen ja lämpömäärä. Aineen lämpeneminen ja jäähtyminen sekä olomuodon muutokset, lämpölaajeneminen, kaasujen tilanmuutokset ja ideaalikaasun tilanyhtälö.

 

FY4 Voima ja liike (2 op): Moduulissa tarkastellaan tasaista ja muuttuvaa liikettä. Moduulissa perehdytään voimaan olennaisena kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia kuvaavana suureena ja siihen, miten Newtonin II lakia käytetään mallinnettaessa voiman vaikutusta liiketilan muutokseen. Energiaa ja liikemäärää tarkastellaan mekaniikan keskeisinä käsitteinä ja säilyvinä suureina. Tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike, kappaleiden vuorovaikutus ja voima sekä Newtonin lait. Voimien yhteisvaikutus, voimakuvio ja liikeyhtälö, paino ja kitka. Liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia, mekaanisen energian säilyminen ja mekaniikan energiaperiaate, liikemäärä, impulssi, liikemäärän säilyminen ja yksiulotteiset törmäykset.

 

FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2 op): Moduulissa syvennetään edellisessä moduulissa omaksuttuja tietoja ja taitoja. Moduulissa perehdytään harmoniseen vuorovaikutukseen ja gravitaatiovuorovaikutukseen sekä niiden aiheuttamiin liikeilmiöihin. Moduulissa tutkitaan ja mallinnetaan ääntä ja ääni-ilmiöitä mekaanisina aaltoliikkeinä. Momentti ja kappaleen kiertyminen, tasapaino kiertymisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa, tasainen ympyräliike ja normaalikiihtyvyys, gravitaatiolaki ja planetaarinen liike. Jaksollinen liike, jaksonaika, taajuus ja amplitudi, harmoninen voima ja värähtelyliike sekä harmonisen voiman potentiaalienergia. Mekaanisten aaltojen synty, eteneminen ja heijastuminen, mekaanisten aaltojen diffraktio ja interferenssi sekä seisovat aallot. Ääni aaltoliikkeenä, äänen intensiteettitaso, äänen ominaisuudet ja eteneminen.

 

FY6 Sähkö (2 op): Moduulissa perehdytään keskeisimpiin sähköistä vuorovaikutusta kuvaaviin malleihin sekä sähköenergian ja sähkötekniikan käsitteisiin. Opiskelija saa perustiedot yksinkertaisten virtapiirien suunnittelusta ja tutkimisesta. Moduulissa käsitellään myös sähköturvallisuutta ja tutustutaan sähkötekniikan sovelluksiin. Jännite ja sähkövirta tasavirtapiireissä, resistanssi ja Ohmin laki, sähköteho ja Joulen laki, vastusten kytkennät ja Kirchhoffin lait. Akut ja akun latauspiiri, Coulombin laki ja homogeeninen sähkökenttä, potentiaalienergia ja potentiaali homogeenisessa sähkökentässä. Kondensaattori ja kondensaattorin energia, puolijohteet, diodi ja LED komponentteina virtapiirissä. Sähköturvallisuus: sulake, suojausluokitus ja läpilyöntilujuus.

 

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2 op): Moduulissa perehdytään sähkömagnetismiin ilmiöalueena, jossa sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset esiintyvät rinnakkain. Moduulissa käsitellään ajasta riippuvia sähkömagneettisia ilmiöitä, joista keskeisin on sähkömagneettinen induktio. Moduulissa tarkastellaan myös sähkömagneettista säteilyä ja erityisesti sen tutuinta lajia, valoa. Sähkömagnetismiin perustuvien sovellusten tarkastelussa keskitytään niiden merkitykseen yhteiskunnan kehityksen mahdollistajana.

 

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op): Moduulissa perehdytään kvanttifysiikan käsitteelliseen ja teoreettiseen rakenteeseen sekä niiden kokeelliseen pohjaan. Keskeistä on aineen rakenne ja perusvuorovaikutukset sekä se, miten nämä vaikuttavat aineen ominaisuuksiin. Moduuli käsittelee kvanttifysiikan teknologisia sovelluksia sekä sitä, miten kvanttifysiikka ilmenee alkeishiukkastason ilmiöistä nanomittakaavaan ja aina kosmisen mittakaavan ilmiöihin saakka. Tarkastelun kohteena ovat myös erilai-set radioaktiiviseen hajoamiseen, ionisoivaan säteilyyn ja kvantittumiseen perustuvat teknologiat.

 

Väistyvät LOPS2016-kurssit

Kurssi 1, Fysiikka luonnontieteenä
Tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä. Yleissivistykseen kuuluva kurssi.

Kurssi 2, Lämpö
Tarkastellaan lämpöenergiaa fysiikan kannalta, ja toisaalta energiaa ja yhteiskuntaa.
Tutustutaan aineen eri olomuotoihin ja niiden muutoksiin.

Kurssi 3, Sähkö
Tarkastellaan sähköisiä perusilmiöitä, niiden lainalaisuuksia sekä sähköturvallisuutta. Sähköstatiikkaan kuuluva kurssi.

Kurssi 4, Voima ja liike
Perehdytään liikeoppiin Newtonin lakien pohjalta. Säilymislait.

Kurssi 5, Jaksollinen liike ja aallot
Tutkitaan sekä värähdys- että aaltoliikettä äänen ominaisuuksien ja valon kulun avulla.

Kurssi 6, Sähkömagnetismi
Tutkitaan sähkömagneettisia ilmiöitä virtapiireissä sekä sähköenergian tuottamista, siirtämistä ja sähköistä viestintää.

Kurssi 7, Aine ja säteily
Perehdytään modernin fysiikan, kvanttimekaniikan peruskäsitteisiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin.