Uskonto

Aikuislukiossa opintojaksoja/kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkko-opetuksena. Verkossa opiskelun voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien opintokokonaisuuksien ajat näet lukujärjestyksestä. Pääsääntö on, että lähiopetuksena tarjotaan oppiaineen pakolliset opintokokonaisuudet, syventävät ja soveltavat opintokokonaisuudet suoritetaan verkko-opintoina.

LOPS2021 Opintojaksot

Pakolliset opinnot

Opintojakso 1, Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (UE1)

Opintojaksolla perehdytään uskontoon ilmiönä ja tutkimuksen kohteena. Tarkastelun kohteena ovat Lähi-idän uskonnot yhtenäisine juurineen. Opintojakso antaa taitoja osallistua ajankohtaiseen keskusteluun uskonnoista ja valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja –kulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (LOPS 2021).

Valinnaiset opinnot

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op

Opintojakso käsittelee kristinuskon asemaa ja vuorovaikutusta ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa sekä eri kirkkokuntia ja niiden välisiä yhteistyöpyrkimyksiä. Lisäksi tarkastellaan kristinuskon ympäristöajattelua sekä muita ajankohtaisia ilmiöitä.

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op

Opintojakso käsittelee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneitä uskontoja ja niiden vaikutuksia länsimaissa. Lisäksi tutustutaan luonnonuskontojen ja uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin.

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op

Opintojaksolla käsitellään Suomen uskontohistoriaa sekä uskontojen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta nyky-Suomessa. Aiheisiin kuuluvat Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio.

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op

Opintojaksossa perehdytään uskonnollisiin teemoihin, symboliikkaan ja myytteihin eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa.

UE6 Uskonto, tiede ja media, 2 op

Opintojaksossa tutustutaan uskonnon tieteelliseen tutkimukseen sekä uskonnon ja median väliseen suhteeseen. Aiheina ovat median käyttö uskonnoissa ja eri medioiden tapa käsitellä uskontoja. Lähteinä käytetään mm. ajankohtaista uutismateriaalia.

UE7 Evankelis-luterilaisen uskonnon kertaus, 2 op

Opintojaksossa harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja ja kerrataan oppiaineen sisältöjä.

 

Väistyvät LOPS2016-kurssit

Kurssi 2, Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Paneudutaan kristillisen kirkon syntyyn ja historialliseen kehitykseen. Tarkastellaan kirkon leviämistä ja vaikutusta aikansa yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa tutustutaan eri kirkkokuntien tyypillisiin piirteisiin sekä erilaisiin kristinuskon tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali: Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS2016).

Kurssi 3, Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)

Tutustutaan maailman suuriin uskontoihin: buddhalaisuuteen, hindulaisuuteen, Kiinan ja Japanin uskontoihin ja tarkastellaan myös varhaiskantaisten uskontojen piirteitä. Opintokokonaisuus parantaa valmiuksia toimia työelämässä ja globalisoituvassa ympäristössä.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS2016).

Kurssi 4, Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)

Perehdytään uskonnon ilmenemismuotoihin Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän uskonnollisuuteen sekä arvioidaan kristinuskon vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Oppimateriaali: Valo IV – V – VI. Otava. (LOPS2016).

Kurssi 5, Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)

Kurssilla perehdytään uskontotieteelliseen tutkimukseen. Kurssilla tarkastellaan uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin vuorovaikutusta uskonnollisten teemojen, symboliikan ja myyttien kautta. Taiteen eri muotoihin perehtymällä tarkastellaan Raamatun ja kristillisen opin erilaisia tulkintoja.

Oppimateriaali: Valo IV – V – VI. Otava. (LOPS 2016).

Kurssi 6, Uskonto mediassa (UE6)

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin medioissa käsiteltyihin uskonnollisiin teemoihin. Uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttöön perehdytään. Uskonnollinen media, käytetty kieli, uskontojen mediajulkisuus ja median vaikutus uskontoilmiöihin ovat kurssilla käsiteltyjä teemoja.

Oppimateriaali: Valo IV – V -VI. Otava. (LOPS 2016).

Kurssi 7, Kertauskurssi Kurs­sil­la ker­ra­taan uskonnon kurssien kes­kei­set si­säl­löt sekä har­joi­tel­laan es­see­vas­tauk­sen ra­ken­ta­mis­ta. Kurs­si on yo-kir­joi­tuk­siin val­mis­ta­va. Ar­vi­oin­ti: suo­ri­tus­mer­kin­tä.