Lukiokurssit

LOPS2021

Opintojen rakenne

Aikuisten lukiokoulutusta kehitetään osana lukiokoulutusta ja aikuisille suunnattua koulutusta. Opiskelumahdollisuuksien tarjonnan lähtökohtana on, että aikuinen rakentaa osaamistaan elämänkokemukselleen, aikaisemmin omaksumilleen tiedoille ja taidoille sekä mahdollisesti rinnakkaisille opinnoille. Opetustarjonnan valinnaisuus ja vaihtoehdot mahdollistavat opiskelun ja yksilölliset opintopolut erilaisissa elämäntilanteissa.

Aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärän laajuus on 88 opintopistettä. Lukio-opinnot muodostuvat lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) liitteen 2 mukaisista pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista, joita koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijoille. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Opetushallitus on laatinut temaattisia opintoja lukuun ottamatta opetussuunnitelman perusteet lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukaisiin pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin, joista aikuisten lukiokoulutusta järjestävä oppilaitos tarjoaa kyseisen asetuksen liitteen 2 mukaisen määrän.

Biologiassa, maantieteessä, fysiikassa ja kemiassa oppilaitos tarjoaa pakollisten opintojen lisäksi valtakunnallisia valinnaisia opintoja yhteensä vähintään 10 opintopisteen verran. Näissä oppiaineissa opiskelija suorittaa kolmessa oppiaineessa pakollisia opintoja kahden ja yhdessä neljän opintopisteen verran.

Koulutuksen järjestäjä päättää, minkä laajuisina opintojaksoina opinnot tarjotaan opiskelijoille. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla mahdollisuus suorittaa lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 mukaisia valtakunnallisia valinnaisia opintoja kahden opintopisteen laajuisina opintojaksoina.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään, missä järjestyksessä oppiaineen opinnot suoritetaan ja miten ne jaetaan opintojaksoihin.

Paikallinen tarkennus

Lukio-opinnot koostuvat moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan joko 1, 2 tai 3 opintopistettä. Suurin osa moduuleista on 2 opintopisteen laajuisia (vastaa yhtä kurssia eli 28 tuntia). Lähiopetuksena tarjotaan pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisia opintojaksoja. Verkko-opintoina tarjotaan sekä suppeampia että laajempia opintojaksoja. Opiskelijan on suoritettava vähintään 88 opintopistettä lukion aikana.

  • pakolliset moduulit
  • valtakunnalliset valinnaiset moduulit
  • koulukohtaiset valinnaiset moduulit

Lukio-opintojen alussa on pääasiassa pakollisia moduuleja. Toisen ja kolmannen vuoden aikana valitaan enemmän valinnaisia moduuleja. Valinnoissa otetaan huomioon oma ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja jatko-opintotavoitteet. Savonlinnan aikuislukio on luokaton, eli opiskelijat voivat edetä opinnoissaan omaa tahtiaan ja tehdä valintoja omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Luokattomassa lukiossa ei ole kiinteitä opetusryhmiä vaan ne vaihtuvat jaksoittain opiskelijan valintojen mukaan.

Lukio-opintojen lopulla opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskirjoituksissa suoritetaan vähintään 5 koetta, joihin sisältyy kaikille pakollinen äidinkieli sekä 4 muuta ainetta. Kolme muuta ainetta valitaan seuraavista: matematiikka, ruotsi, vieras kieli ja reaaliaine. Viides aine voi olla joko reaaliaineen tai vieraan kielen koe.

Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot:

Oppiaineryhmä ja oppiaine Pakolliset opinnot opintopisteinä

Opiskelijoille tarjottavien valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä opintopisteinä

Äidinkielen ja kirjallisuuden,toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot
-Äidinkieli ja kirjallisuus 10 2
-A-kieli 12 4
-B1-kieli 10 4
-B2- ja B3-kielet 12

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
-Matematiikan yhteiset opinnot 2
-Matematiikan lyhyt tai pitkä oppimäärä
– Lyhyt 10 4
– Pitkä 18 6

– Biologia, maantiede, fysiikka ja kemia yhteensä 10 10
– Biologia 2 tai 4
– Maantiede 2 tai 4
– Fysiikka 2 tai 4
– Kemia 2 tai 4

Humanistis-yhteiskunnalliset opinnot
-Uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja filosofia yhteensä 12 10
– Uskonto tai elämänkatsomustieto 2
– Historia 4
– Yhteiskuntaoppi 4
– Filosofia 2
-Psykologia 4

Temaattiset opinnot 2

Pakolliset opinnot yhteensä 66 tai 74

Opinnot yhteensä vähintään 88

 

LOPS2016 (väistyvä opetussuunnitelma)

 
Oppiaine tai aineryhmä

Kieli- ja kommunikaatio-opinnot

Pakolliset kurssit  Syventävät valtakunn. kurssit Syventävät koulukoht. kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus
– suomen kieli ja kirjallisuus 5 2
– suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 5 2
A-kieli
-englanti 6 2 4
– venäjä 6 2
B1-kieli
B1, ruotsi  5 2 2
B3, espanja, japani, ruotsi, saksa, venäjä 8
Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus 1
 -pitkä oppimäärä 9 3
 -lyhyt oppimäärä 5 2
 -fysiikka 1-2  5
– kemia 1-2 3
– biologia 1-2 2  1
– maantiede 1-2 2  1
Humanistisyhteiskunnalliset ja katsomukselliset opinnot 6 7
– uskonto/elämänkatsomustieto 1 5  1 (UE)
– historia 2 4  1
– yhteiskuntaoppi  2 2  1
– filosofia 1  3
– psykologia  5  1
Teemaopinnot  1

lukio-opintoihin orientoituminen

Alle 18-vuotiailta vaadittavat kurssit
liikunta
– musiikki/kuvataide
– terveystieto

Yhteensä vähintään 44 kurssia
alle 18-v. 48 kurssia

 

4
1
2
1

 

12

 

 

 

 

 

 

1