Kemia

kemia

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät
oppikirjat.

LOPS2021 Opintojaksot

PAKOLLISET OPINNOT

KE1 Kemia ja minä (1 op): Arvioidaan arjen aineiden turvallisuutta ja kemian merkitystä omassa elämässä, työelämässä ja jatko-opinnoissa. Opetellaan käyttämään jaksollista järjestelmää kemiallisen päättelyn apuna. Kerrataan atomin rakenne elektronikuorimallin avulla. Opetellaan pitoisuuden määrittäminen laskennallisesti sekä aineiden jaottelu puhtaisiin aineisiin ja seoksiin.

 

KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op): Tutustutaan joihinkin esimerkkeihin kestävän elämäntavan edistämisessä luonnontieteissä. Opetellaan aineen rakenteen mallien ja yhdisteen kaavan esittäminen. Perehdytään alkuaineiden ja yhdisteiden vahvoihin ja heikkoihin sidoksiin sekä poolisuuteen.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINNOT

 

KE3 Molekyylit ja mallit (2 op): Moduulissa tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Hiilen yhdisteiden kemian merkitystä opiskelijan omaan elämään tarkastellaan hyvin-voinnin ja terveyden kannalta. Opetellaan hiilivetyjen sekä hiilen happi- ja typpiyhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja nimeämisen perusteet, hapettuminen ja pelkistyminen hiilen happiyhdisteissä, hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla, suhdekaavan ja molekyylikaavan selvittäminen laskennallisesti sekä rakenneisomeria. Perehdytään kvanttimekaaniseen atomimalliin, hybridisaatioon ja stereoisomeriaan hiiliyhdisteissä. Tutustutaan spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta.

 

KE4 Kemiallinen reaktio (2 op): Moduulissa tarkastellaan erilaisia kemiallisia reaktioita ja niiden merkitystä elinympäristössä. Reaktioiden tarkastelussa edetään havainnoista reaktiotuotteiden päättelyyn ja reaktioyhtälön kirjoittamiseen. Reaktioyhtälöä käytetään myös reaktion kvantitatiivisessa tarkastelussa.

 

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op): Moduulissa käsitellään kemiallista energiaa ja energian varastointi- ja hyödyntämistapoja. Siinä tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita ja niiden sovelluksia. Tutustutaan merkittävien metallien ominaisuuksiin sekä valmistus- ja jalostusprosesseihin ympäristövaikutuksineen. Sähkökemia. Reaktiosarja- ja seoslaskujen periaatteet. hapetusluvut ja hapettumis-pelkistymisreaktiot.

 

KE6 Kemiallinen tasapaino (2 op): Moduulissa otetaan käyttöön kemiallisen tasapainon käsite ja tarkastellaan sitä kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Tieto- ja viestintätekniikan avulla esitetään tutkimustuloksia graafisesti ja tulkitaan tuloksia. Kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. Homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely konsentraatioilla, tasapainotilaan vaikuttaminen. Hapot ja emäkset ja niihin liittyvät käsitteet sekä palamistuotteiden reaktiot vedessä. Happo-emästasapainon laskennallinen käsittely. Puskuriliuosten toimintaperiaate sekä elimistön ja luonnon puskurisysteemejä kvalitatiivisella tasolla.

 

Väistyvät LOPS2016-kurssit

Kurssi 1, Kemiaa kaikkialla
Lähestytään aineen rakennetta atomaarisesta tulokulmasta. Kemiaa yhteiskunnassa ja luonnossa.

Kurssi 2, Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
Tarkastellaan orgaanista kemiaa elollisen luonnon tärkeiden alkuaineiden ja yhdisteiden avulla. Perehdytään ympäristökemiaan.

Kurssi 3, Reaktiot ja energia
Kemiallinen reaktio ja sen kvantitatiivinen tulkinta.

Kurssi 4, Materiaalit ja teknologia
Tutustutaan tärkeisiin alkuaineisiin. Sähkökemia.

Kurssi 5, Reaktiot ja tasapaino
Perehdytään kemiallisen reaktion kinematiikkaan ja tasapainoon sekä niiden sovelluksiin. Tutustutaan kemian teollisuuteen.

(Kurssi 9, Kertauskurssi)
Tutustutaan kemian ylioppilaskirjoitustehtäviin. Materiaalina kemian oppikirjat, taulukkokirja ja verkkomateriaali. Kurssi tarjolla ainoastaan koulun omille opiskelijoille.