Elämänkatsomustieto

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Kurssi 1, Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)

Kurssilla perehdytään maailmankatsomukseen ja siihen läheisesti liittyviin käsitteisiin. Tarkastellaan yksilöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta maailmankatsomuksen muotoutumiseen. Kurssi kehittää välineitä oman maailmakatsomuksen, muiden ihmisten näkemysten sekä katsomuksia koskevan informaation kriittiseen arviointiin.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali: ET1 – Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (LOPS2016).

Kurssi 2, Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)

Perehdytään erilaisiin ihmiskäsityksiin ja –ihanteisiin. Ihmisarvo, ihmisen olemassaolon peruskysymykset, identiteetti ja käsitykset hyvästä elämästä ovat keskeisiä teemoja kurssilla.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali: ET2 – Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (LOPS2016).

Kurssi 3, Yksilö ja yhteisö (ET3)

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali: ET3 – Yksilö ja yhteisö (LOPS2016)

Kurssi 4, Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)

Kurssilla perehdytään siihen, mitä kulttuuri on. Kurssilla paneudutaan kulttuuriperintöön hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. Kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus ja globaali kulttuuri ovat myös tarkastelun kohteina.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali: ET4 – Kulttuurit katsomuksen muovaajina (LOPS2016).

Kurssi 5, Katsomusten maailma (ET5)

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten käsitteistöön, syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Nykymaailman maailmankatsomukselliset järjestelmät ja niiden vuorovaikutus ovat tarkastelun aiheita.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali: ET5 – Katsomusten maailma (LOPS 2016).

Kurssi 6, Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)

Kurssilla tutustutaan ihmislajin kehitykseen biologisesti ja kulttuurisesti. Kielen sekä erilaisten katsomusjärjestelmien kehitys on osa kehityksen tarkastelua. Historiassa tapahtuneet erilaiset kehitys murrokset sekä niiden vaikutus ihmisten ajatteluun ovat tarkastelun kohteina. Erilaisten utopioiden ja dystopioiden tarkastelulla voidaan spekuloida tulevaisuuden tapahtumia ja muutoksia.

Oppimateriaali: Tabletkoulun sähköinen materiaali: ET6 – Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (LOPS 2016).